نداشتن انگیزه دانش آموزان و دانشجویان در شرایط امروزی

در جلسه قبل در ارتباط با انگیزه با شما صحبت کردم، گفتیم فردی بدون انگیزه وجود ندارد ولی انگیزه، احساسی درونی است و ما اگر بخواهیم انگیزه دانش آموز یا دانشجوی ما بالا برود ، باید بتونیم با درون آنها ارتباط بگیریم. همچنین بی حوصلگی درنوجوانان که امروزه بیشتر و بیشتر در حال افزایش است نیز نیازبه این نوع ارتباط برقرار کردن با انها دارد.