درباره دکتر فهیمه رضایی

6423
 دکترای روانشناسی از دهلی نو
مشاور ، روانشناس
عضو هيات علمی دانشگاه فرهنگيان ، پردیس نسيبه
دارای 20 سال سابقه در مراکز آموزشی و پژوهشی،دانشگاهی و اجرایی
مدیر کلینیک جامع روانشناسی دکتر فهیمه رضایی
برگزار کننده کارگاه های روانشناسی در ایران
کارگاه های افزایش مهارت هایزندگی،مهارت های ارتباطی ، تله های زندگی و ازدواج، افزایش اعتماد به نفس، افزایش مهارت های همسرداری، کنترل پرخاشگری و …
ارائه انواع مشاوره شامل گروه درمانی ، مشاوره خانواده، زوج درمانی، مشاوره فردی، مشاوره و درمان اضطراب و افسردگی، مشاوره قبل و بعد از ازدواج، مشاوره شغلی، جنسی و …)
انجام تمامی تست های روانشناسی (تست هوش، تستهای شخصیت، تستهای تعیین میزان اضطراب و افسردگی و …)

سابقه تدریس دروس

مباحث جدید در آسيب شناسی روانی در مقطع کارشناسی ارشد
انگيزش و هيجان در مقطع کارشناسی ارشد
خانواده درمانی در مقطع کارشناسی ارشد
آسيب شناسی پيشرفته در مقطع کارشناسی ارشد
نظریه های روان درمانی در مقطع کارشناسی ارشد
متون تخصصی روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد
اصول روانشناسی بالينی در مقطع کارشناسی ارشد
نظریه های روان درمانی در مقطع کارشناسی ارشد
رفتار درمانی در مقطع کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی پيشرفته در مقطع کارشناسی ارشد
روانشناسی رشد در مقطع کارشناسی
تکنيک ها و مبانی مشاوره در مقطع کارشناسی
روانشناسی تربيتی در مقطع کارشناسی
آمار استنباطی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
روش تحقيق کاربردی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
آمار مقدماتی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

درباره دکتر فهیمه رضایی

دوره های تخصصی

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری ( مدرس:دکتر فتی ودکتر موتابی)
دوره آموزشی طرحواره درمانی (مدرس:دکتر فتی ودکتر موتابی)
دوره آموزشی درمان خود کشی با رویکرد شناختی رفتاری ( مدرس:دکتر فتی ودکتر موتابی)
دوره آموزشی درمان کمال گرایی با رویکرد شناختی رفتاری (مدرس:دکتر فتی ودکتر موتابی)
دوره آموزشی مهارتهای زندگی (مدرس:دکتر فتی ودکتر موتابی)
دوره اموزش اسيب شناسی روانی ( مدرس:دکتر بهنام اوحدی)
دوره اموزشی دارو درمانی در اختلالات روانی ( مدرس:دکتر بهنام اوحدی)
دوره اموزشی اختلالات یادگيری (مدرس:دکتر تبریزی)
دوره های خانواده درمانی (مدرس:دکتر باقر ثنایی)
دوره مشاوره پيش از ازدواج (مدرس:دکتر باقر ثنایی )
دوره سکس تراپی (مدرس:دکتر بهنام اوحدی )
دوره - CBT در زوج درمانی ( مدرس:دکتر یونسی)
دوره اموزش مهارتهای زندگی در پيشگيری از مواد مخدر ( مدرس:دکتر شهرام محمد خانی )
دوره تحليل روابط متقابل - TA
دوره روان تحليلی (دکتر صنعتی)
دوره های آموزشی پایه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت فایل ها (INTERNET )
دوره های آموزشی واژه پردازها (WORD ) ، صفحه گسترده ها( EXCEL )، ارائه اطلاعات بصورت کامپيوتری (POWER POINT )، بانک های اطلاعاتی ( ACCESS )
دوره آموزشی برنامه ریزی و نظارت آموزشی
دوره آموزشی اصول مدیریت و برنامه ریزی مشارکتی
دوره آموزشی اقدام پژوهی( پژوهش در عمل)
دوره آموزشی نياز سنجی آموزشی .
دوره آموزشی برنامه ریزی درسی و توليد مواد آموزشی
دوره آموزشی اجرای طرح بين المللی تيمز و پرلز
دوره آموزشی دوره آموزشی با شيوه نوین تدریس
دوره آموزشی کامپيوتر - - spss
دوره آموزشی پژوهشياری

تجارب تحقيقاتی

مجری طرح بررسی نقش وعملکرد معلمين راهنما برکيفيت بخشی روشهای تدریس معلمان .
مجری طرح بررسی مسائل ومشکلات معلمان وسنجش ميزان رضایت شغلی آنان
بررسی عوامل موثر درکارایی درونی معلمان ابتدایی سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
تاثير فرایند مرتبط سازی رشته تحصيلی با گروه تدریس وکيفيت آموزشی ومدیریت سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
عوامل بی علاقگی دانش آموزان پسر دانش آموزان متوسطه منطقه 9 تهران
عوامل موثر بر ایجاد انگيزه دبيران جهت شرکت در مجامع گروههای آموزشی متوسطه شهر تهران
عوامل موثر در محبوبيت مدیران مناطق شهر تهران از دیدگاه همکاران و معلمان سازمان آموزش و پرورش هر منطقه تهران
تحليل محتوای کتاب های فارسی دوره ی ابتدایی از نظر بهداشت روانی

مقالات چاپ - شده

The effect of training mental states on improving mind theory and the social skills of elementary school children Fatemeh Naghavi, Fahimeh Rezai Niaraki, Susan
Alizadehfard
Effect of Life Skill Training on Self -Esteem of High School Students in Iran Fahimeh Rezai Niaraki
Farhangian University, Nasibe Branch ,Tehran, Iran

The Effect of Teaching Critical Thinking on Educational Achievement and Test Anxiety among Junior High School Students in Saveh Zahra Haseli, Fahimeh Rezaii

Effectiveness of False Belief Training (Theory of Mind) on Decreasing Behavioral Problems among First Grade Students Fatemeh Nanvaii, Fahimeh Rezaii Niaraki

Effectiveness of Self-Differentiation Training on Self-Differentiation, Test-Anxiety and Self-Efficacy among Students in Saveh City Sara Naimi, Fahimeh Rezai Niaraki

The impact of authoritative, permissive and authoritarian behavior of parents on self-concept, psychological health and life quality Fahimeh Rezai Niaraki, Hassan Rahimi

THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL-SOCIAL EMPOWERMENT TRAINING ON STUDENT’S ATTITUDE TOWARD ALCOHOL AND DRUG USE AND SENSATION SEEKING OF AT-RISK STUDENTS *Syed Abu Zar Anvari and Fahimeh Rezaei

مدیران برجسته سخن می گویند.پژوهش نامه آموزشی ویژه نامه آموزشی شماره 24 تابستان 1385
چگونه می توان از طریق اقدام پژوهی اعتماد نفس دانش آموزان را بالا برد. پژوهش نامه آموزشی ویژه نامه آموزشی شماره 25 مرداد 1386
رابطه بين راهبردهای شناختی تنظيم هيجان با رضایت زناشویی در دانشجویان کنفرانس بين المللی روانشناسی و علوم اجتماعی 1396
مقایسه اضطراب و گوشه گيری در ودکان و نوجوانان مبتلا به آرتریت روماتوئيد جوانان با کودکان و نوجوانان سالم کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربيت و روانشناسی 1394
اثربخشی آموزشی مولفه های زندگی تحصيلی و درگيری تحصيلی در دانش آموزان دبيرستانی نام دانشجو

مقالات ارائه شده درکنفرانسها وهمایشها

gender differences in anxiety among married and unmarried Muslim and Hindus in New Delhi: (national seminar) march 17-18- 2018
Ethics in Islam as the basis for peaceful co-existence 6th and 7th march 2010
Religion as a factor intentional relation 2010
Culture and cognition national symposium January 23- 2010
Effect of relaxation on different dimension of mental health high school student
Relationship between regularly learning and parenting style
Anxiety in relation to gender and academic achievement in Iranian High school 2009
A study of mental in relation to parenting style
Spiritual and Ethical foundations of organizational development February, 7, 2009
How we can improve emotional health 22th – 21st march 2009
Effect of self differentiation training on self differentiation and test anxity and self-efficacy in girl students in Saveh city 2013

ویراستاری

(Vol 2, No 2s (2013
Special Issue on Teaching and Learning
Guest editors
Dr Fahimeh Rezai Niaraki Department of Psychology, Farhangian University, Nasibe Branch, Tehran, Iran

مسئوليتهای اجرایی

عضو هيات علمی دانشگاه فرهنگيان
استاد دانشگاه آزاد واحد ساوه ازسال 1390 تاکنون
مشاوره در کلينکهای آموزش وپرورش و خصوصی مرکز مشاوره راه نو مرکز مشاوره ارغوان مطب روانپزشکی دکتر اوحدی
برگزاری کارگاه آموزش مهارت های زندگی شهرداری منطقه 9 تهران و خانه های سلامت و مرکز مشاوره
دبير آموزش و پرورش منطقه 9 تهران
کارشناس تحقيقات سازمان آموزش و پرورش شهرتهران
برگزاری کارگاههای آموزشی (پروپوزال نویسی) در مراکز تربيت معلم
برگزاری کارگاه آموزش مهارت های زندگی شهرداری منطقه 9 و 2 تهران
برگزاری کارگاه آموزشی 12 جلسه آمار و روش تحقيق و spss در دهلی نو برای دانشجویان دکترا در دهلی نو
سر گروه پژوهش در منطقه 9 تهران
سر گروه پژوهش در سازمان آموزش و پرورش شهرتهران
پروانه اشتغال تخصصی در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره
عضو کميته علمی همایش کشوری آموزش پيش گيری اوليه از اعتياد در دانشگاه فرهنگيان
برگزاری کارگاه طرحواره درمانی برای دانشجویان رشته روانشناسی بالينی دوره ارشد
برگزاری کارگاه درمان CBT برای دانشجویان روان شناسی ارشد
برگزاری کارگاه در زمينه خيانت برای دانشجویان روانشناسی
برگزاری کارگاه خانواده تک سرپرست برای زوجين طلاق گرفته دارای فرزند
سمينار عشق سالم و عشق ناسالم
برگزاری کارگاه تيپ های شخصيتی برای دانشجویان روانشناسی
برگزاری کارگاه چگونه می توانيم ازدواج درست داشته باشيم
برگزاری سمينار آشنایی با آسيب های اجتماعی در اردوگاه شهيد باهنر برای دانشجویان دانشگاه فرهنگيان

تشویق تقدیرنامه

تقدیرنامه های متعدد از روسای مناطق ، سازمان آموزش و پرورش تهران ودانشگاه فرهنگيان 15 مورد
تقدیرنامه از انجمن اسلامی دانشجویان واحد دهلی نو 2 مورد
تقدیرنامه از معاون وزیر علوم به عنوان دانشجوی موفق در دوره دکتری 2 مورد


نظرات

فیلدهای ضروری با علامت