برخورد صحیح در برابر رفتارهای نادرست فرزندان در مهمانی ها

با رفتارهای نادرستی كه از فرزندان ما در مهمانی سر ميزند چگونه رفتار كنيم ؟

خودمان تذكر ندهيم بلكه از ميزبان بخواهيم كه قواعد و پيامد درست رفتار نكردن را براي كودک ما توضيح دهد و ما به عنوان والد در گذاشتن قاعده توسط ميزبان هيچ گونه مداخله اي نداشته باشيم جهت آشنایی با شیوه های فرزند پروری مقالات نوشته شده در سایت را مطالعه کنید.