اصول مهم در رضایتمندی زناشویی و تداوم علاقه در زوجین

عشق و دوست داشتن در زندگی منوط به عواملی است که باید در رابطه وجود داشته باشد. زندگی مشترک مشکلات و پستی بلندی های خاص خود را دارد و باید زن و شوهر کاری کنند که در میان تمام مشکلات بتوانند همواره عاشق همسر خود بمانند و از مشکلات زندگی با موفقیت عبور کنند.  پرسشنامه بررسی تعارضات زناشویی برای شما مفید خواهد بود. در این ویدیواصول مهم در تضمین خوشبختی را مطرح کرده ایم.