ضمانت عشق در رابطه زناشویی ، چه عواملی رابطه زناشویی را مستحکم نگاه میدارد

در روابط زناشويی چگونه ميشود عشق را ضمانت كرد؟

عواملی كه باعث ضمانت در عشق ميشود شامل ١-تعهد كه باعث تداوم زندگی و امنيت روانی دو طرف است ٢-ابراز احساسات ٤-بيان خواسته ها منتها بايد دقت داشته كه خواسته ها شدنی و واقع بينانه باشد ٥-مدافع حساسيت هاي طرفين باشيم

نظرات

فیلدهای ضروری با علامت