نقش خانواده در ایجاد احساس امنیت روانی در کودک

از نظر روانشناسی، فرزندی که در یک خانواده ای با احساس ناامنی رشد می کند، در بزرگسالی عواقب روحی و روانی بسیار شدیدی برای او ایجاد خواهد شد. از نظر روانشناسی خانواده  احساس امنیت روانی در خانواده های پرتنش هرگز وجود نخواهد داشت. کودکی که مدام جنگ و بحث و بگو مگوی والدین را دیده قطعا در بزرگسالی از ترس، اضطراب، انزوا، عدم قدرت تصمیم گیری و و و رنج های فراوانی به دوش خواهد کشید. پس حواسمان به کودکان بی گناهی که به دنیا آورده ایم باشد.

نظرات

فیلدهای ضروری با علامت