خانم دکتر من گویا عادت دارم که مدام از بی رحمی و تلخی زندگی صحبت کنم ولی واقعا دنیا خیلی بی رحمانه رفتار میکنه

برای سوال شما دوست عزیز باید نگاهی به مجله ای از لویی فرونیان وتوش که معروف به سلین است انداخت ایشون میگن از من ایراد میگیرن که چرا بددهنم و مدام از بی رحمی و تلخی زندگی صحبت میکنم چه کنم؟این دنیا ذاتش رو عوض کنه منم سبکم رو عوض می کنم .فکرمیکنم ایشون حرف درستی زده اند