سلام خانم دکتر ایا بعد از اینکه ازدواج کردیم همچنان میشود عاشق شد؟

خیر بعد از ازدواج عشق فروکش میکند و جایی خالی آن را امنیت و صمیمت و رفاقت پر میکند اما اگر عشق از بین برود و چیزی جایگزین نشود احتمالا به این خاطر هست که از روز اول عشقی در کار نبوده است و به شما دروغ گفته اند و یا خودتان به خودتان دروغ گفته اید.