خانم دکتر من یک جا شنیدم به هر قیمتی نباید ازدواج کنید ازدواج فقط یکی از صد عامل خوشبختی است آیا شما موافق هستید؟

خیلی خلاصه بخواهم جواب بدم ازدواج خوب زندگی را آسانتر میکند ولی ازدواج بد زندگی را نابود میکند چون ازدواج خوب انگار هر دو طرف روی غلطک هستند و با هم به سمت جلو میروند