آزمون طرحواره یانگ_آزمون خودشناسی جهت تعیین نوع طرحواره ناسالم افراد

طرحواره یانگ یک نوع آزمون خود شناسی در ارتباط با محیط است که با زدن آن میتوانید خود را بیش تر بشناسید . ...

آزمون شخصیت A , B

آیا نا کنون به شخصیت خود اندیشیده اید ؟ شخصیت شما چگونه است ؟ آیا اغلب مشکلات زندگی را یک چالش دانسته و با خونسردی به حل آن می پردازید ...