ویژگی های رفتاری والدین مقتدر | شیوه های فرزندپروری والدین مقتدر

آیا والدین مقتدر رفتار مناسب و اصولی با فرزندان خود دارند؟ فرزندانی که والدین مقتدر دارند چه شخصیتی در آینده خواهند داشت