4 فاکتور اساسی که در سلامت روح و روان ما مؤثرند کدام است

تعریف سلامت روان

سلامت روانی ، که از نظر سازمان بهداشت جهانی (WHO) جزء اساسی سلامت به طور کلی تلقی می شود ، به عنوان "وضعیت رفاهی که در آن فرد می تواند نیازهای خود را برآورده کند ، بر تنش های زندگی روزمره غلبه کند ، کارهای مولد انجام دهد و مشارکت داشته باشد" تعریف شده است. به دست آوردن و حفظ سلامت روح و روان منوط به انجام چه کارهایی است با انجام این کارها از دچار شدن به بیماری های روحی تا حد زیادی ممانعت خواهیم کرد مطلب پیشنهادی ما افراد سمی چگونه بر روح و روان اطرافیان خود تاثیر می گذارند می باشد، آنرا مشاهده کنید تا از آسیب دیدن از سمت این افراد در امان باشید.