6 کار اساسی که انجام ندادن آنها باعث ایجاد فاجعه در آینده می شود

انجام چه کارهایی در آینده ما فاجعه ایجاد خواهد کرد:

  1. توقف یادگیری بعد از اتمام تحصیل رسمی
  2. به آهنگ دل دیگران برقصیم و دائم به فکر برآورده کردن نیازها دیگران باشیم راهکار : یادگیری نه گفتن
  3. به بدن خود و تغذیه مان اهمیت ندهیم 
  4. به همه خواسته های فرزندمان جواب مثبت بدهیم
  5. عدم سرمایه گذاری روی روابط
  6. عدم تفریح و به تعویق انداختن آن به خاطر کار و مشغله

 

نظرات

فیلدهای ضروری با علامت