خانم دکتر من خیلی بقیه را قضاوت میکنم کاش بتوانم کنترل کنم واقعا دلیلش چه چیزی میتونه باشه؟

دوست عزیز باید بهتون بگم چون کار بسیار اسانی است زیرا لذتی که در قضاوت کردن دیگران است در فهم انها نیست