خانم دکتر آیا درسته من برای دخترم معلم خصوصی بگیرم تا مدرسه تیز هوشان قبول بشه؟

به نظر من هر برچسبی به بجه هامون بزنیم بسیا بسیار آسیب زا هست حتی برچسب خوب چون بچه ها را فقط در آن قالب جا میدهیم .الان برای شما پیامد این مسئله را توضیح میدهم اینکه اولانمیتواند با نقاط آسیب پذیر وجودش به راحتی کنار بیاید و اصلا نه کسی میتواند از نقائصش حرف بزند و نه خودش میتواند آنهارا بپذیرد 

محال است بتواند رقابتی را ببازد و همیشه باید برنده ماجرا باشد و غرق توهم برتری میشود بنابراین خوش به حال کسی که برچسب باهوشی بر او نمیخورد