چگونه ارتباط ضعیف به استرس منجر می‌شود_چه چیزهایی رابطه را تضعیف می کند؟

روابط– چه عاشقانه و چه دوستانه - در بهترین حالت می‌توانند یک منبع قوی شادی و رهایی از استرس باشند، تجارب مثبتی به همراه داشته باشند، وضع روحی ما را ...