کمال گرایی ورزشکاران چیست؟_انواع کمال گرایی در ورزشکاران

کمال گرایی در ورزشکاران به علت های مختلفی پیش می آید. گاهی خود ورزشکار کمال گراست و گاهی کمال گرایی مربی، خانواده یا اجتماع باعث بوجود آمدن کمال گرایی ورزشکار ...

مزایای مشاوره با روانشناس ورزش_روانشناسی ورزش برای آرامش فکر و ذهن ورزشکار

روانشناس ورزش می تواند به ورزشکاران مهارت های ذهنی لازم برای داشتن اعتماد به نفس، تمرکز، خونسردی و آرامش را بیاموزد تا او بتواند از عملکرد خود رضایت کافی داشته ...