پرسشنامه خرسندی زناشویی_ارزیابی خرسندی زناشویی تست های روانشناسی | پرسشنامه های روانشناسی

پرسشنامه خرسندی زناشویی_ارزیابی خرسندی زناشویی

مقدمه

خرسندی زناشویی یکی از عوامل موثر بر حل تعارض های زناشویی است. که اولسون رایج ترین توانمندی های زوج های خرسند را در حل تعارض مشخص کرده است. مهمترین مولفه تمایز گذاز میان زوج های خرسند از زوج های نا خرسنداین است که همسرشان هنگام بروز مشکلات انها را درک می کنند. زوج های خرسند 4 برابر بیشتر از زوج های نا خرسند احساسات و عقاید شان را هنگام اختلاف نظر در میان می گذارند. زوج های خرسند 7 برابر بیشتر از زوج های نا خرسند احساس میکنند که میتوانند اختلافاتشان را حل کنند. حدود دو سوم زوج های خرسند در مقایسه با زوج های ناخرسند دارای عقاید مشابهی در مورد چگونگی کنارایی با اختلاف نظر ها هستند و سرانجام زوج های خرسند 3 برابر بیشتر از زوج های ناخرسند احساس میکنند که همسرشان اختلاف نظر ها را جدی میگیرد.

 

راهنمای مقیاس خرسندی زناشویی

 

معرفی

در سال 1973 ناتان اچ ازرین ، بری تی، ناستر و رابرت جونز مقیاس خرسندی زناشویی را ساختند. که ان به اندازه گیری سطح خرسندی زناشویی در زمان اجرای پرسشنامه می پردازد. این مقیاس بر اساس طیف درجه بندی از کاملا ناخرسند تا کاملا خرسند است و برای مشخص نمودن وظایف ها و تعیین میزان خرسندی زن و شوهر مناسب است. این پرسشنامه تنها بر روی 24 زوج هنجار یابی شده است و روایی و پایایی این پرسشنامه در دست نیست. این ابزار 10 عبارتی است شامل وضسفه نسبت به خانواده، پرورش و تربیت فرزندان، فعالیت اجتماعی، پول، ارتباط کلامیو غیر کلامی ، روابط جنسی، پیشرفت تحصیلی (شغلی) ،استقلال خود، استقلال همسر و خرسندی کلی است.

پیشنهاد: پرسشنامه ھمسر آزاری و بررسی مقدماتی همسرآزاری

ویژگی های روان سنجی

بر اساس داده ها اکثر نمونه مورد مطالعه در دامنه سنی 30 - 18 بوده اند. بر اساس سطح تحصیلات بیشترین تعداد نمونه مورد مطالعه تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد داشتند.

شاخص کیفیت نمونه گیری kmo= 0/ 981 نشان میدهد که تعداد نمونه مورد مطالعه برای تجزیه و تحلیل کافی بوده و میتوان به نتایج به دست امده اعتماد کرد.

پایایی به دست امده برای پرسشنامه مورد مطالعه بر اساس روش الفای کرونباخ 981 / 0 به دست امد که نشان دهنده پایایی خیلی بالا برای این پرسشنامه شد.

 

ویژگی های روان سنجی زناشویی

 

بر اساس هنجار درصدی میتوان گفت که کسی که در این پرسشنامه نمره 80 به دست اورد، یعنی این که از 90 درصد افراد متاهل خرسندی زناشویی بیشتری دارد و همین نمره بر اساس هنجار مقوله ای نشان دهنده این است که ازمودنی از نظر خرسندی زناشویی در مقوله ی خرسندی زناشویی خیلی بالا یا خیلی زیاد قرار میگیرد.

پرسشنامه

هدف این مقیاس براورد خرسندی فعلی شما از ازدواجتان در هر یک از ده بعد فهرست شده در زیر است. لطفا دور یکی از اعداد) 1 تا 10 ( مقابل هر یک از زمینه های ازدواج را که متناسب با وضع زناشوبی شماست دایره بکشید. اعداد سمت چپ نشانگر میزان خرسندی و اعداد سمت راست نشانه میزان نا خرسندی است. هنگام علامت گذاشتن در مقابل هر یک از موارد زیر، این سوال را از خود بپرسید که اگر در این مورد همسرم در اینده هم ئمانند امروز رفتار کند، خرسندی من از این قسمت از ازدواج چقدر خواهد بود ؟

به عبارت دیگر با استفاده از مقیاس عددی 1 تا 10 احساس امروز خودرا دقیقا بیان کنید.سعی کنید تمام احساس دیروز خودراکنار بگذارید و فقط روی احساس امروز خود نسبت به زمینه های ازدواج تمرکز کنید.

همچنین سعی کنید که جواب شما به یک زمینه روی جواب شمابه سایر زمینه ها اثر نگذارد.

 

پرسشنامه خزسندی زناشویی


منبع محتوا : ویکی پدیا

نظرات

فیلدهای ضروری با علامت

    سوال خود را از ما بپرسید